sekite mus:   Facebook   

Privatumo politika
Privatumo politika
  1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) nustato asmens, įsigyjančio prekes (toliau – Pirkėjo) ir prekes parduodančio UAB „G&T LT“ (toliau – Pardavėjo) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje https://giventake.lt/parduotuve/ (toliau – “e-parduotuvė”). Įsigydamas prekes e-parduotuvėje Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

  1. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

2.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas e-parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su e-parduotuvės taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”. Sutartis laikoma galiojančia iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Jei Pirkėjas nepritaria visoms arba daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo (nespausti “Užsakyti”) ir jam norint dėl kilusių klausimų susisiekti su Pardavėju.

  1. Pirkėjo teisės

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje vadovaųjantis šiomis Taisyklėmis.

3.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties sudarytos su Pardavėju e-parduotuvėje, apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu per 14 darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos tik tuomet, kai prekės nebuvo naudojamos, yra nesugadintos ir nepakitusios išvaizdos. Jeigu Pirkėjas gavo nekokybiškas prekes, reikia vadovautis gražinimo sąlygomis aprašytomis tinklapio skiltyje  Grąžinimas.

  1. Pirkėjas įsipareigoja

4.1 Pirkėjas privalo atsiskaityti už prekes ir/ar papildomas paslaugas (jei tokios buvo užsakytos e-parduotuvėje) per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Jeigu per nustatytą terminą už prekes Pirkėjas neapmoka, jos grąžinamos į sandėlį ir užsakymas anuliuojamas. Už prekes Pirkėjas sumoka UAB „G&T LT“ nurodytuose bankuose ir įsipareigoja priimti užsakytas prekes.

4.2 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti bei nedelsiant informuoti pirkėją paskambinant skiltyje “Kontaktai” nurodytu telefono numeriu.

4.3 Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį nukreipia e-parduotuvės sistema. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

  1. Pardavėjo teisės

5.1 Jei Pirkėjas kenkia e-parduotuvės darbui, stabiliam veikimui ar nepaiso savo prisiimtų įsipareigojimų, Pardavėjas gali be išankstinio įspėjimo apriboti ar visai sustabdyti galimybę Pirkėjui naudotis e-parduotuve bei neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius

5.2 Pardavėjas, susiklosčius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.3 Pardavėjas gali vienašališkai koreguoti e-parduotuvės tinklapyje paskelbtas taisyklių sąlygas, kurios įsigalioja nuo e-parduotuvės tinklapyje paskelbimo momento ir galioja visiems po jų paskelbimo sudaromiems užsakymams.

  1. Pardavėjas įsipareigoja

6.1 Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas negarantuoja, kad e-parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su e-parduotuvės veikimo nesklandžiu veikimu ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

6.2 Pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas užsakytas prekes taip pat gali atsiimti iš Pardavėjo tiesiogiai.

6.3 Pardavėjas, susiklosčius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti jo užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti panašias prekes, o Pirkėjui atsisakius priimti Pardavėjo siūlomas panašias  prekes, grąžinti jam sumokėtus pinigus per 14 dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

  1. Atsakomybė

7.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjui registracijos formoje pateikus netikslius ar klaidingus duomenis, Pardavėjas neatsako dėl kilusių nesklandumų.

7.2 Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų e-parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie e-parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenis sužinojo kitas asmuo, reikia nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie e-parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

7.3 Pardavėjas neprisiima atsakomybės už tai, kad e-parduotuvėje talpinamos prekės savo spalviškumu, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo ir Pardavėjo naudojamų kompiuterių ekranų skirtingų ypatybių.

7.4 Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo e-parduotuvėje esančias nuorodas.

7.5 Atsiradus žąlai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

  1. Informacijos siuntimas

8.1 Pardavėjas visus informacinius pranešimus ir pranešimus tiesioginiais rinkodaros tikslais siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo e-parduotuvės skiltyje “Kontaktai”   elektroninio pašto adresu.

  1. Baigiamosios nuostatos

9.1 Šios pirkimo taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

9.2 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.